card
Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлье!

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлье!

Дээд боловсролд жендэрийн эрх тэгш боловсролд жендрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэслэл, шаардлага

Цааш унших
Мэргэжилд хүйс байдаггүй

Мэргэжилд хүйс байдаггүй

Элсэлт, мэргэжил сонголтыг жендэрийн мэдрэмжтэй болгох үндэслэл, шаардлага

Цааш унших
Эрх тэгш оролцоо хөгжилд хөтөлнө

Эрх тэгш оролцоо хөгжилд хөтөлнө

Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт дэх жендэрийн ялгаа арилахгүй байсаар байна.

Цааш унших