ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЭЛСЭЛТИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ