ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ ДЭХ ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ