Монгол Улс 2020 онд хүн амаа тоолно

Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 7.1-ийн а-д “Хүн амын орон сууцны ээлжит тооллогыг 10 жил тутам, завсрын тооллогыг 5 жил тутам” зохион байгуулна гэж заасан байдаг. Энэ хүрээнд хүн амын ээлжит тооллогыг 2020 оны нэгдүгээр сарын 9-нөөс эхлэн 7 хоногийн турш улсын хэмжээнд зохион байгуулна.

Монгол Улсад хүн амын XX зууны анхны тооллогоо 1918 онд явуулснаас хойш 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989, 2000 онуудад, XXI зуун гарсаар анхныхаа ээлжит тооллогыг 2010 онд, Хүн ам, орон сууцны анхны завсрын тооллогыг 2015 онд зохион байгуулсан байна.