Чанаргүй зээл өмнөх оноос 911 тэрбум төгрөгөөр өсчээ

Чанаргүй зээлийн хэмжээ арав, арваннэгдүгээр сард огцом өссөнийг Үндэсний статистикийн хорооны гаргасан тайлан харуулж байна. Өчигдөр танилцуулсан нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээр 2018 оны арваннэгдүгээр сарын эцэст банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 2.0 их наяд төгрөгт хүрсэн нь өмнөх сараас 106.6 тэрбум, өмнөх оны мөн үеэс 911 тэрбум төгрөг буюу 78.8%-иар өсжээ. Энэ нь нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 12.4 хувийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 3.8 пунктээр өссөн дүн юм. 

Зураг. Чанаргүй зээл, сарын эцэст, тэрбум төгрөг

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

Тайлант хугацаанд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 16.7 их наяд төгрөг байгаа нь өмнөх сараас 263.1 тэрбум, өмнөх оны мөн үеэс 3.2 их наяд төгрөгөөр буюу 23.9%-иар нэмэгдээд байна. 

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2018 оны арваннэгдүгээр сарын эцэст 974  тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас бага зэрэг бууржээ. 

Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2018 оны арваннэгдүгээр сарын эцэст 18.6 их наяд төгрөг хүрэв. Энэ нь өмнөх сараас 321.8 (1.8%) тэрбум төгрөг, өмнөх оны мөн үеэс 3.8 их наяд буюу 25.9% хувиар өссөн байна.

Гүйлгээнд гаргасан нийт бэлэн мөнгө арваннэгдүгээр сарын эцэст 895.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 7.3 (0.8%) тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 70.4 (8.5%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өсжээ.


Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо